• office@soyqirim.az
  • (023)335-37-07
"Əniq qalası"

Orta әsrlәrә aid olan Əniq qalası dәniz sәviyyәsindәn 1100 m hündürlükdә, Qusarçayın sağ sahilindә, strateji baxımdan әhәmiyyәtli әrazidә tikilmişdir. Salavat dağ keçidini nәzarәt altında saxlayan Əniq qalası indiki Əniq kәndinin cənubunda yerlәşirdi. Qalanın tikintisindә relyefin bütün imkanlarından uğurla istifadә edilmiş, süni istehkamlar da quraşdırılmışdı. Müdafiә divarları çay daşlarından tikilmişdir. Divarların yalnız iki hissәsi qalıb: birinci hissәnin uzunluğu 15-16 metrdir. İkinci hissə isә qala darvazasının künc bürcüdür. Qalıqların hündürlüyü 5,8 metrdən 9,3 metrə qәdәrdir. Qala әrazisindәn IX-XIII әsrlәrә aid şirli qab qırıqları tapılmışdır. Gürcü xronoqrafının mәlumatına әsasәn, IX әsrdәn mövcud olan Əniq qalasının 1288-ci ildә dağıdıldığı ehtimal edilir.

Paylaş

Spread the love